alt text

ข้อสอบ วิชาคณิตศาสตร์ O-NET ม.6 โดยในวิชาคณิตศาสตร์จะมีจำนวนข้อสอบทั้งหมด 40 ข้อ 100 คะแนนเต็ม มีเวลาที่ใช้ในการสอบคือ 120 นาที และประกอบด้วยรูปแบบข้อสอบ 2 แบบด้วยกัน คือ แบบปรนัย 5 ตัวเลือก และมีคำตอบที่ถูกต้องเพียง 1 คำตอบเท่านั้น มีจำนวน 28 ข้อ แบบระบายคำตอบ เป็นค่าหรือตัวเลข มีจำนวน 12 ข้อ

โหลด ข้อสอบคณิต O-NET พร้อมเฉลย PDF ล่าสุด