ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อคณะพยาบาลศาสตร์ รอบที่ 1 portfolio ประจำปีการศึกษา 2562 • 📢📢ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อคณะพยาบาลศาสตร์ รอบที่ 1 portfolio ประจำปีการศึกษา 2562

  หมายเหตุ :

  1. ผู้เข้าสอบต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนและบัตรประจำตัวผู้สมัครมาในวันสอบ มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์
  2. ผู้สมัครผ่านระบบออนไลน์ทุกคน ให้รับบัตรประจำตัวผู้สมัครได้ในวันสอบสัมภาษณ์ที่ห้องสอบตามที่ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สอบหรือรับก่อนวันสอบได้ที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคารอเนกคุณากร ชั้น 2 (Rajabhat complex อาคาร 23) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

  0_1545091274839_43dc1639-b2e3-4794-a1f2-2b6aee0e7950-image.png

  0_1545091289344_e4cd5eb9-b887-4771-b34d-e9ab278f564d-image.png

  0_1545091362225_37652c43-3870-4fb4-9e89-51b1aa563804-image.png