เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม ที่ ห้องประชุม ชั้น 25 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา กกท. นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธีมอบป้ายเกียรติยศ และเกียรติบัตรเมืองกีฬา (Sports City) ให้แก่ 6 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี, สุพรรณบุรี, บุรีรัมย์, อุดรธานี, ศรีสะเกษ และกระบี่

Sport City 6 จังหวัดนำร่องเป็น"เมืองกีฬา"แล้วได้อะไร?

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดย การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ได้ดำเนินการคัดเลือกจังหวัดต้นแบบในการจัดตั้งเมืองกีฬา (Sports City) ตามแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2560 – 2564) ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาอุตสาหกรรมกีฬา

Sport City 6 จังหวัดนำร่องเป็น"เมืองกีฬา"แล้วได้อะไร?

เพื่อเป็นส่วนสำคัญในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งพัฒนาอุตสาหกรรมกีฬา แบบครบวงจร สามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม และส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศ ในด้านการส่งเสริมอุตสาหกรรมการกีฬา (Sports Industry Promotion) การกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว (Sports Tourism) และการจัดตั้งเมืองกีฬา (Sports City)

Sport City 6 จังหวัดนำร่องเป็น"เมืองกีฬา"แล้วได้อะไร?

ซึ่งก่อนหน้านั้นได้มีการเปิดให้ประชาชนทั่วไปโหวตจังหวัดที่คิดว่าอยากให้เป็นเมืองกีฬา (Sports City) มากที่สุด (แต่กลับประกาศให้ทั้ง 6 จังหวัด แล้วจะให้โหวตไปทำไมน้อ?) ผ่านช่องทางออนไลน์ (Google Form) ซึ่งผลที่ได้จังหวัดบุรีรัมย์ได้รับคะแนนโหวตสูงสุด

นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเมืองกีฬา ได้มีการเปิดรับสมัครจังหวัดที่มี ความประสงค์เสนอตัวขอเป็นเมืองกีฬา (Sports City) เมื่อเดือนพฤษภาคม โดยทั้ง 6 ได้ยื่นเอกสารเสนอตัวเป็นเมืองกีฬา และผู้แทนของแต่ละจังหวัดมานำเสนอข้อมูลแสดงความพร้อมต่อคณะกรรมการฯ เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน

ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ทั้ง 6 จังหวัด มีศักยภาพเหมาะสมที่จะได้จัดตั้งเป็นเมืองกีฬา โดยคุณสมบัติทั้ง 4 ด้านที่กำหนด ประกอบด้วย

  1. การส่งเสริมการเล่นกีฬาและการออกกำลังกาย,

  2. การพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ,

3.การจัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ และ

4.การส่งเสริมอุตสาหกรรมกีฬาและการท่องเที่ยว

ทำไมต้องอยากเป็นเมืองกีฬา

การเป็นเมืองกีฬานั้น จะช่วยส่งเสริมให้ประชาชนในจังหวัดหันมาเล่นกีฬาและออกกำลังกายเป็นประจำ การพัฒนานักกีฬาและบุคลากรกีฬาไปสู่ความเป็นเลิศ จัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ และส่งเสริมอุตสาหกรรมกีฬาในจังหวัดเป็นไป อย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sports Tourism) เป็นศูนย์กลาง (Hub) ของภูมิภาคในการเก็บตัวฝึกซ้อมสำหรับนักกีฬาชาวต่างชาติ ที่จะสร้างรายได้ให้กับประเทศอีกด้วย

นายพงษ์ภาณุ กล่าวอีกว่า นี่คือครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของประเทศไทยในการคัดเลือกเมืองกีฬา ซึ่งเป็นไปด้วยความรอบคอบ ละเอียด โปร่งใส และได้มาตรฐานสากล ขอให้ทุกจังหวัดรักษาสถานภาพการเป็นกีฬาไว้ตลอดไป โดยรัฐบาลพร้อมให้การสนับสนุนทุกด้าน ทั้งเรื่องงบประมาณ และการนำกิจกรรมทางการกีฬาด้านต่าง ๆ ไปสู่ทั้ง 6 จังหวัดต้นแบบ เพื่อพัฒนาสู่การเป็นเมืองกีฬาระดับโลกต่อไป

Sport City 6 จังหวัดนำร่องเป็น"เมืองกีฬา"แล้วได้อะไร?

วันเดียวกัน “รองจุก” นายสังเวียน บุญโต รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ฝ่ายบริหาร รักษาการแทน ผู้ว่าการ กกท. เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ การส่งเสริมอุตสาหกรรมกีฬา และนิทรรศการประชาสัมพันธ์จังหวัดที่ได้รับการจัดตั้งเป็นเมืองกีฬา (Sports City) ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา กกท.

ทั้งนี้การจัดตั้งเมืองกีฬา นั้นเป็นส่วนสำคัญในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ โดยส่งเสริมอุตสาหกรรมกีฬา แบบครบวงจร ในด้านการส่งเสริมอุตสาหกรรมกีฬา การส่งเสริมกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว ให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านกีฬาของภูมิภาค

ซึ่งนิทรรศการการส่งเสริมอุตสาหกรรมกีฬา และนิทรรศการประชาสัมพันธ์จังหวัดที่ได้รับการจัดตั้งเป็นเมืองกีฬาในครั้งนี้ เพื่อเป็นประโยชน์ในการส่งเสริมอุตสาหกรรมกีฬา และประชาสัมพันธ์จังหวัดที่ได้รับการจัดตั้งเป็นเมืองกีฬา ที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจของประเทศได้เป็นอย่างดี

ทัั้งนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปว่า บุรีรัมย์ ซึ่งเป็นหนึ่งในจังหวัดนำร่องเมืองกีฬานั้นจะมีความเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใดบ้าง จากการได้รับงบประมาณและปัจจัยสนับสนุนอื่นๆหลังจากนี้...

ข้อมูลจาก คมชัดลึก